دوربین های مجهز به خودرو

در دوربین های اتومبیل، ماشین نصب شده دوربین, car mounted camera, دوربین های نظارت خودرو، دوربین نصب شده بر روی خودرو.